Onderwijs onderweg in de immigratiesamenleving

Sven Sierens, Mieke Van Houtte, Patrick Loobuyck, Kaat Delrue en Koen Pelleriaux (red.)

Een uitgave van Academia Press Wetenschappelijke Uitgever
i.s.m. Stichting Gerrit Kreveld

ISBN-10: 90 382 0999 1
252 pagina's

uitgegeven in 2006

In de discussie over de multiculturele samenleving wordt het belang van het onderwijs als voorwaarde voor volwaardig burgerschap meer dan ooit gepropageerd. Ondanks de vele inspanningen blijft het Vlaamse onderwijs worstelen met de vraag hoe het beter zou kunnen omgaan met sociale en culturele ongelijkheid. Het is één van de grote pijnpunten dat de democratisering van het onderwijs aan de etnische minderheden lijkt voorbij te gaan. Het debat hierover blijft echter vaak in algemeenheden steken of laat gepolariseerde ideologisch gekleurde stellingnamen zien.
Om dit te overstijgen moet de discussie over beleidsvorming gevoed worden door wetenschappelijke feitenkennis en argumenten. Dit boek wil op dit punt een bijdrage leveren. De Stichting Gerrit Kreveld heeft het thema onderwijs in de immigratiesamenleving ter harte genomen en hieromtrent mensen met expertise samengebracht onder meer in een colloquium, in rondetafelgesprekken en in deze publicatie. De onderzoekers uit verschillende vakgebieden die in het boek aan het woord zijn, werpen een licht op de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek over allochtonen en diversiteit in het Vlaamse onderwijs. De volgende facetten komen aan bod: doorstroom en uitstroom van allochtone leerlingen, deelname aan levenslang en levensbreed leren, het vraagstuk van etnische segregatie, juridische kwesties inzake instroom en spreiding van leerlingen, de relatie tussen taal en achterstandbestrijding, leerlingenparticipatie, comprehensief secundair onderwijs en meertalig onderwijs. Het boek richt zich tot alle onderwijsbetrokkenen: onderzoekers, beleidsverantwoordelijken, terreindeskundigen in het onderwijsveld en de ruime diversiteitssector.

De bijdragen zijn van Sven Sierens, Marie-Christine Opdenakker, Dirk Hermans, Katleen De Rick, Ella Desmedt, Ides Nicaise, Frank Ornelis, Koen Jaspaert, Saskia De Groof, Jessy Siongers, Kaat Delrue, Patrick Loobuyck, Koen Pelleriaux en Mieke Van Houtte